Onderwijs vanaf 11 mei op de Mr. Van Eijckschool

Zoals u weet gaan we na de meivakantie, op maandag 11 mei, weer open. We zijn erg blij dat we onze leerlingen weer mogen ontvangen. Alle scholen hebben richtlijnen vanuit de PO-raad gehad om het onderwijs vorm te geven. Daarnaast hebben we vanuit de RVKO ook protocollen ontvangen die we moeten volgen. Hieronder ziet u de afspraken die we als team hebben gemaakt.

Deze afspraken gelden in ieder geval tot en met woensdag 20 mei en afhankelijk van mogelijk nieuwe richtlijnen kunnen deze afspraken na 20 mei worden aangepast.

Peuterspeelzaal
De psz–ouders krijgen een aparte brief van de leidsters met regels en afspraken voor de peuters, die wijken namelijk af van de basisschoolregels.

Groepen 1-8
De groepen 1 t/m 8 worden gehalveerd, leerkrachten delen hun groep in in een A-groep en een B-groep. Dit gebeurt zo veel mogelijk op gelijkwaardig niveau en er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met gezinnen, zodat ouders ook de mogelijkheid hebben om thuis te werken. Dit is een hele klus en we vragen u om begrip wanneer dit in een enkel geval niet lukt.

U heeft van de leerkracht van uw kind via de Parro app en de mail een bericht gekregen in welke groep uw kind is ingedeeld, in de A-groep of in de B-groep. 

Lestijden
We hebben vanuit de RVKO te horen gekregen dat we leerlingen c.a. 12,5 uur per week live moeten zien. Dat betekent 25 uur per 2 weken. Aangezien we in ons reguliere rooster meer uren maken moeten de dagen dus ingekort worden, ook omdat we geen ouders kunnen inschakelen voor de overblijf. 

We hebben daarom de volgende indeling gemaakt:
Groep A komt maandag, donderdag en in de even weken op woensdag naar school, van 8:30 uur tot 14:00 uur. 
Groep B komt dinsdag, vrijdag en in de oneven weken op woensdag naar school, van 8:30 uur tot 14:00 uur. 

De ene week zullen de kinderen dus 11 uur op school zijn, de andere week 16,5 uur, dit is per twee weken meer dan de richtlijnen vanuit de RVKO. We geven leerlingen gepast werk mee voor hun thuiswerkdagen. Ze zullen op de schooldagen instructie krijgen van de leerkrachten.

Alle kinderen blijven tussen de middag op school, de leerkrachten eten met de kinderen in de klas.

De buitenspeelmomenten worden door de leerkrachten in onderling overleg bepaald. Leerlingen mogen met verschillende groepen op het plein spelen, we houden rekening met de ruimte en het aantal leerlingen. Veiligheid staat voorop!

Brengen en halen
Inloop blijft hetzelfde in tijd, namelijk van 8.20 uur tot 8.30 uur.

We vragen u uw kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen om besmettingsrisico’s te beperken. Mocht u als ouders uw kind(-eren) wel zelf komen brengen, houdt u dan 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

De kinderen gaan door de volgende gangen naar binnen:
-De leerkrachten van de groepen 1/2 zullen de kinderen buiten opwachten, op het grote plein aan de voorkant. Ouders kunnen hun kind bij het hek afzetten, de leerkrachten staan klaar op het plein.
Ouders komen niet op het schoolplein.
-De groepen 3 en 4B gaan door de zij-ingang naar binnen. Ook zij worden door hun ouders bij het hek afgezet.
-Groepen 7 en 8 gaan naar binnen door de ingang bij logopedie.
-Groepen 4A, 5, 5/6 en 6 gaan naar binnen door de hoofdingang.

Halen
Om 14.00 uur wachten ouders buiten het hek op hun kinderen.
Leerlingen uit de groepen 1/2 worden naar buiten gebracht, ouders wachten buiten het hek en zeggen de leerkracht op afstand gedag wanneer zij hun kind zien.

Inhoud
-We laten leerlingen eerst uiteraard weer wennen aan school.
-De eerste anderhalve week wordt het niveau van leerlingen opnieuw bepaald, door intensief observeren en goed gebruik te maken van de dubbele bezetting.
-Huiswerk op de thuiswerkdagen: leerlingen krijgen leerstof van rekenen, spelling, taal, technisch lezen en begrijpend lezen mee naar huis.
-We blijven de planning van Google classroom gebruiken voor de thuiswerkdagen, zodat ouders ook mee kunnen kijken wat kinderen thuis moeten doen. Er worden geen instructiefilmpjes meer gemaakt, er wordt wel gedeeld wat kinderen thuis moeten maken.    
-De groepen 8 gaan vooral projectmatig aan de slag. Het afscheid zal er dit schooljaar anders uit komen te zien, omdat evenementen tot 1 september niet door mogen gaan.
-De dans-, gym-, kunst-, muzieklessen zullen aangepast worden.

Veiligheid
-RIVM geeft aan dat leerlingen naar school kunnen komen. Ouders die dit niet veilig vinden, kunnen de keuze maken hun kinderen thuis te houden. We zijn als school niet verplicht deze leerlingen onderwijs te bieden. Leerplicht zal niet ingeschakeld worden, echter hopen we dat zo veel mogelijk kinderen weer naar school komen. Wanneer ouders bezorgd zijn kunnen ze altijd contact opnemen met de leerkracht.
-Collega’s die ziek zijn komen niet naar school.
-Ouders blijven zo veel mogelijk thuis, of zetten hun kinderen af voor de school.
-Leerkrachten en kinderen wassen meerdere keren per dag hun handen. Zeker voor het eten.
-Er is veel zorg voor hygiëne:  zeep, ontsmettingsdoekjes en desinfecterende gel zijn op school aanwezig. Ook zullen materialen zorgvuldig schoongemaakt worden. Er is in elke klas oppervlaktespray aanwezig voor het reinigen van stoelen, tafels, iPads en chromebooks.
-Zieke leerlingen mogen niet naar school komen (verkoudheid en hoesten/niezen horen hier bij).
-Leerlingen die zieke gezinsleden hebben, komen niet naar school, zij kunnen drager zijn van het virus.
-Leerlingen die in een risicogroep vallen, mogen thuisblijven.  

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

We zien de kinderen graag vanaf 11 mei weer op school.

Wilt u er op toezien dat de kinderen al hun boeken, schriften en overige geleende schoolmaterialen de eerste schooldag weer mee terug nemen naar school?