Inspraak

Voor een basisschool is de Medezeggenschapsraad (MR) en een Oudercommissie (OC) van groot belang. Ouders kunnen via deze twee formele wegen zelf invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school en op het bestuurlijk beleid. Bij inschrijving en aan het begin van ieder schooljaar kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent om zitting te nemen in een van beide overlegvormen.

Medezeggenschapsraad

De Mr. Van Eijckschool heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De belangrijkste taak van de MR is het meedenken over en het bewaken van de belangen van ouders en leerkrachten bij de uitvoering van het onderwijsbeleid op de school. De MR bestaat uit 4 vertegenwoordigers vanuit het team die door het team worden gekozen en 4 vertegenwoordigers vanuit de ouders die door de ouders worden gekozen. De zittingstermijn van een MR-lid is vier jaar.

De huidige leden van de MR zijn:
Marieke de Quant – voorzitter 
Hoessein Hannati
Marcia Rozenblad

Vanuit het team:
Nadia Malek
Esther van den Heuvel
Tamar Udo
Claudia de Winter

Zes keer per jaar vergadert de MR over verschillende beleidsmatige en organisatorische zaken. De MR praat en beslist mee over diverse onderwerpen, zoals het schoolplan, protocollen, de schoolgids, de ouderbijdrage en activiteiten voor ouders en kinderen.

De MR heeft twee eigen e-mailadressen: mr@mrvaneijck.nl en voor ouders: mr.mrvaneijck@gmail.com

Oudercommissie:
De OC houdt zich in de eerste plaats bezig met de organisatie en uitvoering van activiteiten. Te denken valt aan Sinterklaas, kerstfeest, carnaval, pasen, e.d.
De organisatie van het een en ander gebeurt in goed overleg met het team.
Bij de OC-vergaderingen is daarom altijd iemand van het team aanwezig. De OC-leden doen niet al het werk zelf maar organiseren werkgroepen waaraan ouders deelnemen.
Er wordt ongeveer 8 x per jaar vergaderd.