Inspraak

Voor een basisschool is de Medezeggenschapsraad (MR) en een Ouder- Commissie (OC) van groot belang. Ouders kunnen via deze twee formele wegen zelf invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school en op het bestuurlijk beleid. Bij inschrijving en aan het begin van ieder schooljaar kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent om zitting te nemen in een van beide overlegvormen.

Medezeggenschapsraad
In de wet is de MR ingesteld waarin ouders in het formele besluitvormingsproces van de school participeren, ook ten aanzien van het formeel overleg met het bestuur. Voor een aantal in de wet beschreven onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, voor andere zaken heeft zij adviesrecht. De MR bestaat uit ouders (de oudergeleding) en leerkrachten (de personeelsgeleding). De oudergeleding wordt gekozen door ouders. Hiervoor kunnen verkiezingen worden georganiseerd. Ouders in de MR hebben op grond van de wet een zittingstermijn van maximaal 3 jaar. Daarna kunnen zij zich, als zij dat willen, nog één keer opnieuw verkiesbaar stellen. Er wordt ongeveer 5 x per jaar vergaderd.

Oudergeleding: Marieke de Quant, Sheila Gorré en Frank Kreuk
Personeelsgeleding: Fimmyriet Tuinder, Heidi de Vrind en Linda van Uffelen.

Ouder-commissie:
De OC houdt zich in de eerste plaats bezig met de organisatie en uitvoering van activiteiten. Te denken valt aan Sinterklaas, kerstfeest, carnaval, pasen, e.d.
De organisatie van het een en ander gebeurt in goed overleg met het team.
Bij de OC-vergaderingen is daarom altijd iemand van het team aanwezig. De OC-leden doen niet al het werk zelf maar organiseren werkgroepen waaraan ouders deelnemen.
Er wordt ongeveer 8 x per jaar vergaderd.

Klassenouders:
Per klas wordt jaarlijks een klassenouder aangesteld. Deze klassenouders zijn aanwezig bij de
vergaderingen van de oudercommissie en worden door de leerkracht ingeschakeld om andere ouders te werven voor het helpen bij activiteiten voor de kinderen.