Zorgstructuur
Onze zorgstructuur is erop gebaseerd dat we het onderwijs op de Mr van Eijck zo goed mogelijk willen aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Om dit onderwijs goed te verzorgen hebben wij op school naast groepsleerkrachten ook intern begeleiders.

De leerkrachten geven indien nodig extra hulp in de klas. De leerkracht heeft de les zo ingericht dat de kinderen die  extra hulp nodig hebben, meer  tijd en (begeleide)  instructie krijgen. Voor leerlingen die meer aankunnen dan binnen het reguliere programma aangeboden wordt, kan het traject Talent ingezet worden. Hierbij worden extra uitdagende opdrachten aangeboden.

Om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften extra aandacht en zorg te bieden, is het nodig de prestaties van de kinderen in kaart te brengen.
We hanteren hiervoor een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Daarnaast worden de prestaties en het gedrag van alle kinderen drie keer per jaar besproken tijdens de zogeheten leerling besprekingen.
Tevens vindt er dan een groepsbespreking plaats.

Kinderen die nog extra zorg en aandacht nodig hebben, kunnen besproken worden tijdens een interne leerlingbespreking. Een deskundige begeleider leerlingenzorg vanuit WSNS (Weer Samen Naar School) is een aantal keer per jaar op school aanwezig om kinderen te observeren en leerkrachten en Intern Begeleiders te adviseren. Wanneer wij uw kind willen laten observeren vragen wij daarvoor vooraf uw toestemming.

Interne Begeleiders coördineren de zorg voor de leerlingen.

Leerlingvolgsysteem
Kort gezegd is het leerlingvolgsysteem een manier om het gedrag, de werkhouding en de leerprestaties van kinderen op de vakgebieden (rekenen, spelling, woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen) regelmatig te toetsen en in kaart te brengen van groep 1 t/m 8.  

In groep 1/2 hanteren we een uitgebreid ontwikkelingsvolgmodel de KIJK. Via observaties worden de vorderingen van de kinderen nauwkeurig bijgehouden.

In groep 3 t/m 8 doen we dit op de volgende manier:
Twee keer per jaar worden de kinderen op de hierboven genoemde vakgebieden getoetst. De toetsen die we hiervoor gebruiken, de zogeheten Cito-toetsen, zijn methodeonafhankelijke toetsen. Het voordeel van deze toetsen is dat ze door het hele land afgenomen worden. Op deze manier kunnen we de leerprestaties van onze leerlingen vergelijken met die van kinderen op andere scholen uit het land.
Daarnaast gebruiken wij ook de methode gebonden toetsen.
We monitoren de sociale veiligheid middels IEP hart en handen.
Op het rapport geven wij een overzicht van de resultaten. Ook Cito-toetsen worden op het rapport vermeld.

Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Sinds 1 augustus 2014 hebben alle
scholen een zorgplicht. Dat houdt in dat scholen ervoor moeten
zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dat moet
geregeld worden voor kinderen die al op school zitten, maar ook
voor ‘nieuwe’ kinderen die aangemeld worden. Kan de school zelf
geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een
andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit
kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn.

De Mr. Van Eijckschool voldoet aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Het totale aanbod van ondersteuning is vastgelegd in ons school ondersteuningsprofiel, te weten:

Schoolgericht maatschappelijk werk
Tatjana Richards is de aan onze school verbonden schoolmaatschappelijk werkster. Een aanmelding voor schoolmaatschappelijk werk gebeurt altijd in overleg met de intern begeleiders. Zij vullen een aanmeldformulier in met daarin de hulpvraag geformuleerd. Kinderen kunnen via hun leerkracht een gesprek aanvragen.

Jeugdgezondheidszorg
Leerlingen worden niet meer automatisch door de schoolarts opgeroepen voor onderzoek in het schooljaar voor ze naar groep drie gaan. Als u zelf vragen heeft over bijvoorbeeld de gezondheid of het gedrag van uw kind kunt u een afspraak maken met Ellen de Gier, onze schoolverpleegkundige.
Een paar keer per jaar houdt zij spreekuur op onze school.

Logopedie
Eenmaal per schooljaar komt er een logopediste een groot deel van de leerlingen van groep 1 en 2 screenen. Het doel is een vroegtijdige signalering van spraak- taal- en stemproblemen. De leerkrachten geven door welke kinderen voor deze screening in aanmerking komen en ouders
worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Ouders moeten ook toestemming geven voor deze screening. De uitslag van deze screening wordt door de leerkracht van uw kind met u besproken. Mocht het zijn dat voor uw kind logopedische behandeling nodig is, dan krijgt u een verwijsbrief mee voor de huisarts en hij verwijst u dan weer door naar een
praktijk voor logopedie.

Zorgplan Motoriek
Op school werken wij met het “Zorgplan Motoriek”. De motorische ontwikkeling bij kleuters is een ontwikkeling die voortkomt uit de aanleg van het kind en de stimulans die het kind uit de omgeving krijgt. De leerkrachten van de kleutergroepen zijn geschoold in het signaleren van ontwikkelingsachterstanden bij kleuters. Tweemaal per jaar vindt er een
observatie van de motoriek plaats. De kinderen die dan opvallen,
worden spelenderwijs nogmaals bekeken. Indien een kleuter vervolgens in aanmerking komt voor nader onderzoek wordt dit met de ouders besproken. De ouders moeten dan toestemming geven en mogen bij het onderzoek op school aanwezig zijn. Als kinderen in aanmerking komen voor behandeling, kan dit op school plaats vinden. De leerkracht blijft op de hoogte van de ontwikkeling en kan daar het onderwijs op richten